HKWildlife.Net Forum 香港自然生態論壇
遊客:  註冊 | 登錄 | 龍尾 | YouTube | Facebook | English | Library | Blog | 幫助
 
標題: [豐樂圍] 豐樂圍
sttsim
成蟲
Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4


UID 1598
Total 2646
主題
回覆
精華 0
積分 8403
種子 8403
花蜜 2447
閱讀權限 60
註冊 2007-7-10
Pri. Camera: 
狀態 離線
發表於 2008-8-9 08:15  資料 文集 短消息 
豐樂圍

http://appledaily.atnext.com/template/apple/art_main.cfm?iss_id=20080809&sec_id=4104&subsec_id=11867&art_id=11453391

元 朗 濕 地 長 實 建 18 層 豪 宅
呈 環 境 評 估 報 告   觀 鳥 會 擔 心 形 成 屏 風

【 本 報 訊 】 長 江 實 業 就 元 朗 豐 樂 圍 地 段 提 交 環 境 評 估 報 告 , 銳 意 將 該 濕 地 緩 衝 區 發 展 成 豪 宅 。 報 告 提 及 兩 個 較 佳 方 案 包 括 興 建 多 幢 高 達 18 層 的 住 宅 樓 宇 , 強 調 不 會 阻 礙 雀 鳥 飛 行 , 發 展 工 程 為 期 6 年 , 估 計 會 為 該 區 帶 來 空 氣 、 噪 音 等 污 染 。 香 港 觀 鳥 會 擔 心 , 高 樓 會 形 成 屏 風 , 減 低 候 鳥 棲 息 的 意 欲 , 破 壞 濕 地 緩 衝 區 的 作 用 , 更 會 開 出 發 展 濕 地 的 先 例 。

該 份 環 評 報 告 指 , 項 目 工 地 位 於 后 海 內 灣 之 南 面 , 介 乎 元 朗 工 業 村 及 香 港 濕 地 公 園 之 間 , 佔 地 約 80.1 公 頃 , 建 議 住 宅 發 展 部 份 位 於 工 地 南 邊 , 佔 整 塊 土 地 5% 。 三 個 建 議 方 案 包 括 , 興 建 8 幢 14 至 18 層 的 住 宅 樓 宇 及 7 組 4 至 8 層 高 的 低 層 平 房 及 一 個 住 客 會 所 ; 興 建 9 幢 15 層 的 住 宅 樓 宇 及 7 組 4 至 10 層 高 的 低 層 平 房 , 以 及 興 建 29 幢 7 至 10 層 的 住 宅 樓 宇 及 27 座 4 層 高 的 平 房 。

第 一 及 第 二 個 方 案 因 符 合 「 無 淨 濕 地 損 失 」 、 用 地 較 少 , 景 觀 和 視 覺 也 較 佳 而 被 評 為 最 佳 方 案 , 預 計 落 成 後 可 提 供 不 多 於 2,860 個 單 位 , 容 納 人 口 近 8,490 人 。 報 告 指 , 較 高 住 宅 樓 宇 不 會 顯 著 地 阻 礙 雀 鳥 的 飛 行 路 線 , 雀 鳥 能 透 過 樓 宇 間 的 空 隙 , 看 到 前 面 的 濕 地 , 而 不 會 被 完 全 阻 擋 視 線 , 工 程 進 行 期 間 則 會 引 起 空 氣 、 噪 音 等 污 染 。
其 餘 95% 則 會 發 展 為 濕 地 自 然 保 護 區 , 包 括 經 過 優 化 及 妥 善 管 理 的 魚 塘 、 沼 澤 區 、 有 潛 質 的 鷺 鳥 替 代 林 等 , 並 會 交 由 世 界 自 然 基 金 會 負 責 管 理 。

觀 鳥 會 主 席 羅 浩 輝 稱 , 該 區 的 魚 塘 吸 引 了 不 少 水 鳥 及 鵰 , 擔 心 興 建 逾 十 層 高 的 建 築 物 , 會 造 成 屏 風 , 減 低 牠 們 棲 息 意 欲 , 「 工 程 期 間 已 經 趕 走 晒 佢 , 之 後 要 吸 引 番 佢 係 好 難 。 」 他 表 示 , 有 關 地 區 為 濕 地 緩 衝 區 , 若 進 行 發 展 定 會 影 響 生 態 , 失 去 緩 衝 區 的 作 用 , 並 會 立 下 先 例 , 吸 引 更 多 地 產 商 發 展 濕 地 。

世 界 自 然 基 金 會 發 言 人 表 示 , 關 注 發 展 區 內 建 築 物 的 高 度 , 因 雀 鳥 的 飛 行 路 線 或 會 受 影 響 , 建 築 物 過 高 或 會 阻 礙 雀 鳥 作 點 對 點 的 飛 行 。

項 目 : 高 層 住 宅 樓 宇
方 案 1A : 8 幢 14 至 18 層 高
方 案 1B : 9 幢 15 層 高
方 案 1C : 29 幢 7 至 10 層 高

項 目 : 低 層 平 房
方 案 1A : 7 組 4 至 8 層 高
方 案 1B : 7 組 4 至 10 層 高
方 案 1C : 27 座 4 層 高

項 目 : 住 客 會 所
方 案 1A : 一 個
方 案 1B : 無
方 案 1C : 無

項 目 : 佔 地
方 案 1A : 4 萬 平 方 米
方 案 1B : 4 萬 平 方 米
方 案 1C : 6 萬 平 方 米

[ 本帖最後由 亞豬 於 2008-9-8 18:23 編輯 ]
頂部
SimFish
義務一級版主
Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9
保護海洋


UID 759
Total 5594
主題
回覆
精華 9
積分 38428
種子 38428
花蜜 4929
閱讀權限 150
註冊 2007-3-6
Pri. Camera: 
狀態 離線
發表於 2008-8-9 20:31  資料 文集 短消息 
元朗濕地長實建豪宅 觀鳥會擔心形成屏風

元 朗 濕 地 長 實 建 18 層 豪 宅
呈 環 境 評 估 報 告   觀 鳥 會 擔 心 形 成 屏 風

【 本 報 訊 】 長 江 實 業 就 元 朗 豐 樂 圍 地 段 提 交 環 境 評 估 報 告 , 銳 意 將 該 濕 地 緩 衝 區 發 展 成 豪 宅 。 報 告 提 及 兩 個 較 佳 方 案 包 括 興 建 多 幢 高 達 18 層 的 住 宅 樓 宇 , 強 調 不 會 阻 礙 雀 鳥 飛 行 , 發 展 工 程 為 期 6 年 , 估 計 會 為 該 區 帶 來 空 氣 、 噪 音 等 污 染 。 香 港 觀 鳥 會 擔 心 , 高 樓 會 形 成 屏 風 , 減 低 候 鳥 棲 息 的 意 欲 , 破 壞 濕 地 緩 衝 區 的 作 用 , 更 會 開 出 發 展 濕 地 的 先 例 。
記 者 : 梁 瑞  

該 份 環 評 報 告 指 , 項 目 工 地 位 於 后 海 內 灣 之 南 面 , 介 乎 元 朗 工 業 村 及 香 港 濕 地 公 園 之 間 , 佔 地 約 80.1 公 頃 , 建 議 住 宅 發 展 部 份 位 於 工 地 南 邊 , 佔 整 塊 土 地 5% 。 三 個 建 議 方 案 包 括 , 興 建 8 幢 14 至 18 層 的 住 宅 樓 宇 及 7 組 4 至 8 層 高 的 低 層 平 房 及 一 個 住 客 會 所 ; 興 建 9 幢 15 層 的 住 宅 樓 宇 及 7 組 4 至 10 層 高 的 低 層 平 房 , 以 及 興 建 29 幢 7 至 10 層 的 住 宅 樓 宇 及 27 座 4 層 高 的 平 房 。

提 供 2860 個 單 位

第 一 及 第 二 個 方 案 因 符 合 「 無 淨 濕 地 損 失 」 、 用 地 較 少 , 景 觀 和 視 覺 也 較 佳 而 被 評 為 最 佳 方 案 , 預 計 落 成 後 可 提 供 不 多 於 2,860 個 單 位 , 容 納 人 口 近 8,490 人 。 報 告 指 , 較 高 住 宅 樓 宇 不 會 顯 著 地 阻 礙 雀 鳥 的 飛 行 路 線 , 雀 鳥 能 透 過 樓 宇 間 的 空 隙 , 看 到 前 面 的 濕 地 , 而 不 會 被 完 全 阻 擋 視 線 , 工 程 進 行 期 間 則 會 引 起 空 氣 、 噪 音 等 污 染 。
其 餘 95% 則 會 發 展 為 濕 地 自 然 保 護 區 , 包 括 經 過 優 化 及 妥 善 管 理 的 魚 塘 、 沼 澤 區 、 有 潛 質 的 鷺 鳥 替 代 林 等 , 並 會 交 由 世 界 自 然 基 金 會 負 責 管 理 。
觀 鳥 會 主 席 羅 浩 輝 稱 , 該 區 的 魚 塘 吸 引 了 不 少 水 鳥 及 鵰 , 擔 心 興 建 逾 十 層 高 的 建 築 物 , 會 造 成 屏 風 , 減 低 牠 們 棲 息 意 欲 , 「 工 程 期 間 已 經 趕 走 晒 佢  , 之 後 要 吸 引 番 佢  係 好 難 。 」 他 表 示 , 有 關 地 區 為 濕 地 緩 衝 區 , 若 進 行 發 展 定 會 影 響 生 態 , 失 去 緩 衝 區 的 作 用 , 並 會 立 下 先 例 , 吸 引 更 多 地 產 商 發 展 濕 地 。


或 阻 礙 雀 鳥 飛 行
世 界 自 然 基 金 會 發 言 人 表 示 , 關 注 發 展 區 內 建 築 物 的 高 度 , 因 雀 鳥 的 飛 行 路 線 或 會 受 影 響 , 建 築 物 過 高 或 會 阻 礙 雀 鳥 作 點 對 點 的 飛 行 。


豐 樂 圍 發 展 方 案
項 目 : 高 層 住 宅 樓 宇
方 案 1A : 8 幢 14 至 18 層 高
方 案 1B : 9 幢 15 層 高
方 案 1C : 29 幢 7 至 10 層 高

項 目 : 低 層 平 房
方 案 1A : 7 組 4 至 8 層 高
方 案 1B : 7 組 4 至 10 層 高
方 案 1C : 27 座 4 層 高

項 目 : 住 客 會 所
方 案 1A : 一 個
方 案 1B : 無
方 案 1C : 無

項 目 : 佔 地
方 案 1A : 4 萬 平 方 米
方 案 1B : 4 萬 平 方 米
方 案 1C : 6 萬 平 方 米

資 料 來 源 : 豐 樂 圍 環 評 報 告

http://appledaily.atnext.com/tem ... amp;art_id=11453391
頂部
isaac_chan
成蟲
Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4


UID 76
Total 1940
主題
回覆
精華 0
積分 18425
種子 18425
花蜜 1720
閱讀權限 60
註冊 2006-6-24
Pri. Camera:  Nikon
來自 Hong Kong
狀態 離線
發表於 2008-8-9 22:17  資料 主頁 文集 短消息 
回覆 #1 SimFish 的帖子

同你係另一個 post o既感覺一樣, 好無奈.....
http://www.hkwildlife.net/redirect.php?tid=34290&goto=newpost

正苦好似想 "開發" 晒香港所有僅存o既生態寶地咁....
頂部
alanzaku
蟲蛹
Rank: 3Rank: 3Rank: 3


UID 117
Total 1108
主題
回覆
精華 0
積分 2772
種子 2772
花蜜 1038
閱讀權限 50
註冊 2006-7-15
Pri. Camera:  Canon
狀態 離線
發表於 2008-8-9 22:18  資料 短消息 


QUOTE:
原帖由 SimFish 於 2008-8-9 20:31 發表
觀 鳥 會 主 席 羅 浩 輝  

???

又講緩衝區,信唔過bu~
頂部
Kinni
成蟲
Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4


UID 69
Total 1695
主題
回覆
精華 0
積分 93740
種子 93740
花蜜 1632
閱讀權限 80
註冊 2006-6-19
Pri. Camera: 
狀態 離線
發表於 2008-8-9 22:46  資料 文集 短消息 
家道中落,仲邊有其他方法,既無工業,又無農業,
咪只有變賣家中磚磚石石俾首富渡曰囉,
貪得無厭嘅財閥,才不管什麼生態價值,無侯鳥來港,又不影响油價,樓價,股值.
佢駛怕d子孫有錢會無雀睇咩
頂部
blackdogto (巴迪斯濤達)
義務二級版主
Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8


UID 151
Total 9196
主題
回覆
精華 3
積分 36730
種子 36730
花蜜 8675
閱讀權限 100
註冊 2006-8-17
Pri. Camera: 
來自 黑暗之中
狀態 離線
發表於 2008-8-9 23:34  資料 文集 短消息  Yahoo!
有新主席??
熱愛生命, 尊重生命, 欣賞生命
頂部
cat005
蟲蛹
Rank: 3Rank: 3Rank: 3UID 2209
Total 942
主題
回覆
精華 0
積分 4846
種子 4846
花蜜 928
閱讀權限 50
註冊 2007-11-7
Pri. Camera: 
狀態 離線
發表於 2008-8-10 00:06  資料 短消息 


QUOTE:
原帖由 Kinni 於 2008-8-9 22:46 發表
佢駛怕d子孫有錢會無雀睇咩

就黎連生雞都要返大陸睇囉, 遲的可能有大陸睇生雞團
頂部
清心
義務一級版主
Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9


Insect Expert   Bird Expert  
UID 144
Total 2050
主題
回覆
精華 4
積分 15376
種子 15376
花蜜 1893
閱讀權限 150
註冊 2006-8-15
Pri. Camera: 
狀態 離線
發表於 2008-8-13 11:57  資料 文集 短消息 
http://www.epd.gov.hk/eia/tc_chi/register/open/all.html

大家請到EIA section 提出反對意見。9月6日止。

發展咁多座,座座咁高,無屏風,都會有人為干擾、晚間的光污染問題似乎沒有考慮,有D雀都會係濕地棲息過夜,晚晚咁光,點訓教呀?!

負責濕地建造、營運和管理都係由發展商,而所謂的監察者由正苦負責,咁即係起完樓,到時發展商想點都得啦

[ 本帖最後由 清心 於 2008-8-13 12:02 編輯 ]
頂部
kingarthur
蟲后
Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5


UID 632
Total 3718
主題
回覆
精華 0
積分 23907
種子 23907
花蜜 3233
閱讀權限 60
註冊 2007-2-5
Pri. Camera: 
狀態 離線
發表於 2008-8-13 20:48  資料 文集 短消息 
In all the similar cases it's all the good guys are so powerless and those ugly villains can always win to destroy the world, why?
頂部
SIUFA
蟲蛹
Rank: 3Rank: 3Rank: 3


UID 2541
Total 991
主題
回覆
精華 0
積分 2455
種子 2455
花蜜 795
閱讀權限 50
註冊 2007-12-19
Pri. Camera:  Nikon
狀態 離線
發表於 2008-8-14 12:02  資料 主頁 短消息 


QUOTE:
豐樂圍環評倡降高度
不減發展樓面 環團質疑


 【明報專訊】長實與世界自然(香港)基金合作的元朗豐樂圍保育發展項目正式向環保署「闖關」,呈交環境評估報告,建議樓宇數目由原來21幢減建至15至16幢,高度由最高23層減至15至18層,但發展樓面不變,亦維持承諾保育逾76公頃濕地。環保團體對新方案有保留,質疑發展商拒減密度和樓宇過高,對米埔景觀仍有嚴重影響。

 全港首個結合保育發展項目

 發展商長實透過收購農地,籌備發展元朗豐樂圍已逾16年,但由於地盤毗鄰米埔濕地,因此發展方案備受爭議。長實於2005年與管理米埔的世界自然(香港)基金(WWF)合作,落實全港首個結合保育和發展的項目,長實願意將80公頃工地中的95%面積移交WWF發展成濕地保育區和注資支援,另保留5%土地發展住宅,初步建議興建21幢由4至23層高的洋房和住宅大廈,總樓面約159萬平方呎。

 由於樓宇被環團批評過高,長實上月向環保署正式提交環評報告時,進一步降低高度。環評報告指出,在發展樓面不變下,有兩個可行佈局,方案A是興建8幢最高18層的大廈和7幢最高8層的低層平房。方案B是興建9幢最高15層的大廈和7幢最高10層的低層平房。

 外牆用低光物料 免雀鳥撞牆

 環評認為,新方案的樓宇之間會保留空隙,讓低飛雀鳥穿過,外牆會用低反光物料,避免雀鳥撞牆。整個住宅區亦會向東遷移150米,減低對米埔鷺鳥林的影響。環評相信,住宅區只會對鄰近吳屋村村屋的景觀有較大影響,但對米埔整體景觀和雀鳥飛行路線影響輕微。環保署將公開報告諮詢一個月才審批。

 世界自然基金會:有助米埔保育

 世界自然(香港)基金發言人表示,對樓宇高度無強烈意見,但強調計劃整體有助加強米埔濕地的保育工作,亦合乎濕地「零損失」和優化魚塘管理兩大原則。

 觀鳥會主席張浩輝則指出,豐樂圍屬米埔外的后海灣濕地緩衝區,「即使興建一幢也會影響生態」,必須盡量限制發展,或由政府以換地方式遷移住宅發展區。他說,該區若興建2至3層高的平房,對景觀影響尚可接受,但高達15至18層的建築物則難以接受。

 綠色力量科學及自然護理總監鄭睦奇指出,雖然新方案降低樓宇高度,但發展商拒絕減少發展樓面,整體規劃與05年方案分別不大,對米埔景觀仍然有影響。他說,該項目是首個結合住宅發展和自然保育的發展項目,期望發展商不會「過橋抽板」,如實履行保育承諾。(明報 08年8月9日)

熊貓會一啲意見都無?   佢哋好多活動都係有一間「瘋落圍發展公司贊助」   睇返網上資料, 城規會1999年批准腸塞呢個卜直, 已拉鋸了十年

呢次正苦大綱列出該「地帶」為「未決定用途」和「政府、機構或社區」"Undertermined" and "Government, Institution or Community" 但發展商又提出「綜合住宅發展」, 即係點?
頂部
老土葛
成蟲
Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4
Asystasia notochordii


UID 614
Total 2856
主題
回覆
精華 1
積分 14835
種子 14835
花蜜 2799
閱讀權限 60
註冊 2007-2-2
Pri. Camera: 
狀態 離線
發表於 2008-8-15 15:01  資料 短消息 


QUOTE:
原帖由 清心 於 2008-8-13 11:57 AM 發表
http://www.epd.gov.hk/eia/tc_chi/register/open/all.html

大家請到EIA section 提出反對意見。9月6日止。

發展咁多座,座座咁高,無屏風,都會有人為干擾、晚間的光污染問題似乎沒有考慮,有D雀都會係濕地棲息過夜,晚晚咁 ...

咪係,「無淨濕地損失」只不過係數字遊戲,雖然樓宇只佔總面積 5%,但係對成幅濕地o既影響,分分鐘係 100%!
簡單就是美。
頂部
SIUFA
蟲蛹
Rank: 3Rank: 3Rank: 3


UID 2541
Total 991
主題
回覆
精華 0
積分 2455
種子 2455
花蜜 795
閱讀權限 50
註冊 2007-12-19
Pri. Camera:  Nikon
狀態 離線
發表於 2008-9-4 11:43  資料 主頁 短消息 
今個星期六就係嘞!
頂部
little
蟲蛹
Rank: 3Rank: 3Rank: 3UID 1410
Total 638
主題
回覆
精華 0
積分 953
種子 953
花蜜 547
閱讀權限 30
註冊 2007-6-12
Pri. Camera: 
狀態 離線
發表於 2008-9-4 13:53  資料 短消息 
回覆 #10 SIUFA 的帖子

熊貓會俾政府的濕公都陰乾唔少, 仲有隔年的封所場地, 你話點做? 你估熊貓會可以好似廸士尼或海洋公園咁惡咩? 交份重要的報告漁護署都好少理.
經常觀鳥的人士, 每個每年捐俾熊貓會有幾多? 去旅行一次又用幾多? 仲成日有人投訴每年捐咗幾百元, 但居然冇人提醒續會事宜.
頂部
 


Untitled Document


當前時區 GMT+8, 現在時間是 2022-5-18 08:45

Powered by Discuz! 5.0.0  © 2006-2008 HKWildlife.Net
Processed in 0.622592 second(s), 7 queries , Gzip enabled
清除 Cookies - 聯繫我們 - HKWildlife.Net - Archiver